นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)