ดัชนีรวม มาตรา 7 / มาตรา 9

  ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

 

แฟ้มที ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดเอกสาร สถนที่จัดเก็บแฟ้ม หมายเหตุ
 1 มาตรา 7 (1)  โครงสร้างขององค์กร ม.7(1)  ตู้ศูนย์ข้อมูล  ดูรายละเอียด
  มาตรา 7 (2  อำนาจหน้าที่ ม.7(2)  ข่าวสารชั้น 1  เพิ่มเติมได้ที่
  มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อ ม.7(3)    เวปไซต์
  มาตรา 7 (4)  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)    กก.ตชด.44
 1 มาตรา 9 (1)  ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)    
 2 มาตรา 9 (2)  นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)    
 3 มาตรา 9 (3)  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)    
 4 มาตรา 9 (4)  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)    
 5 มาตรา 9 (5)  สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)    
6 มาตรา 9 (6) สัญญาสัปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)    
7 มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)    
8 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)