อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน

อุดมการณ์ของ ตำรวจตระเวนชายแดน

๑.  ตำรวจตระเวนชายแดน เทิดทูน ละ ดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒. ความอยู่รอดของชาติ  และความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน

 ๓. ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัดขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได้

 

Additional information